OFERTA

Czyli czym się między innymi zajmujemy:

– Księga Przychodów i Rozchodów

– Ewidencja ryczałtowa

– Dekretacja dokumentów

– Ustalanie wyników finansowych

– Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

– Deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT, PCC i inne

– Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS

– Prowadzenie dokumentacji pracowników i akt osobowych

– Przygotowywanie listy płac

– Rozliczanie umów cywilnoprawnych: umów o dzieło i umów – zlecenie

– Sporządzanie i wysyłka deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11

– Przygotowywanie i przekazywanie zgłoszeń i deklaracji do ZUS

– Sporządzanie rejestrów sprzedaży VAT i zakupów VAT

– Określanie zobowiązań z tytułu podatku VAT

– Wysyłka JPK VAT do Ministerstwa Finansów

– Generowanie innych struktur JPK według potrzeb

– Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i w razie potrzeby ewidencji wyposażenia

– Obliczanie i księgowanie amortyzacji – kosztu zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

– Dokumentacja księgowa pojazdów używanych w działalności gospodarczej

– Rozliczenia roczne podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej)

– Sporządzanie deklaracji PIT wraz z załącznikami

– Rozliczenia podatku dochodowego od najmu prywatnego lokali mieszkalnych oraz najmu w formie działalności gospodarczej, na zasadach ogólnych i w formie ryczałtu

– Sporządzanie rozliczeń i dokumentacji księgowej najmu

… oraz wszystkim innym co jest z tym związane

Możecie Państwo liczyć na pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej, w kontaktach z Urzędem Skarbowym, ZUSem i innymi urzędami.