Tag

podatek od spadków i darowizn - Biuro Rachunkowe ProFin Jolanta Szulfer

Biuro Rachunkowe ProFin Radom

PODATEK OD SPADKÓW – ZWOLNIENIE NAJBLIŻSZEJ RODZINY

By | Bez kategorii

Ustawa o podatku od spadków i darowizn zwalnia od obowiązku zapłaty tego podatku najbliższą rodzinę. Nie czyni jednak tego bezwarunkowo, nakłada obowiązek złożenia zawiadomienia do Urzędu Skarbowego, w odpowiednim terminie, niedopełnienie tego obowiązku lub spóźnienie się z terminem skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku. Na złożenie oświadczenia uprawnieni do ulgi mają co do zasady 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego

Zawiadomienie składamy na druku SD-Z2, w terminie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku, albo 6 miesięcy od zarejestrowania u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Nie warto czekać na ostatnie dni tego terminu. Urząd Skarbowy wymaga przedstawienia wiarygodnego zestawienia składników masy spadkowej podlegającej dziedziczeniu, wraz z wyszczególnieniem ich wartości.

Przy określaniu wartości nieruchomości kierujemy się tutaj ich wartością rynkową. Nie jest konieczne przedstawienie wyceny rzeczoznawcy majątkowego ds. nieruchomości. Podobnie z wartością pojazdów podlegających dziedziczeniu. Natomiast jeśli chodzi o dziedziczenie oszczędności na rachunkach bankowych, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z banku o wartości wkładów na dzień śmierci spadkodawcy. Takie zaświadczenie nie jest wydawane przez bank „od ręki”, często też podlega opłacie i możemy na niego czekać kilka tygodni, warto zatem pomyśleć o tej formalności z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby nie stracić prawa do ulgi podatkowej.

Inną kwestią jest dyspozycja na wypadek śmierci dotycząca wkładu oszczędnościowego w banku. Taki wkład nie podlega dziedziczeniu łącznie z całą masą spadkową, podobnie natomiast może być zwolniony od podatku spadkowego, zwłaszcza, że chodzi tutaj wyłącznie o najbliższą rodzinę. Pamiętać tutaj jednak musimy o dacie – sześciomiesięczny termin na złożenie zawiadomienia SD-Z2 zaczyna swój bieg od daty śmierci właściciela oszczędności. Nie ma znaczenia tutaj fakt, że bank zawiadamia Urząd Skarbowy o fakcie realizacji dyspozycji, zawiadomienie SD-Z2 musi zostać złożone przez osobę nabywającą wkład oszczędnościowy, jest to warunkiem zwolnienia z podatku.

Formularz SD-Z2 składamy w Urzędzie Skarbowym odpowiednim dla:

 • miejsca położenia nieruchomości – jeśli przynajmniej jedna z nabytych rzeczy to:
  • nieruchomość,
  • użytkowanie wieczyste,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania,
  • spółdzielcze prawo do pomieszczenia użytkowego,
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawo do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości lub służebność,
 • ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy – w pozostałych przypadkach. Jeśli nie ma takiego miejsca – dla ostatniego miejsca jego pobytu. Dotyczy to też sytuacji, gdy dostajemy na przykład 2 nieruchomości położone w różnych miejscach.

Jeżeli nie zostanie dopełniony obowiązek złożenia zawiadomienia SD-Z2 w odpowiednim terminie, zapłata podatku od spadku odbywa się tutaj na zasadach ogólnych, dla tzw. pierwszej grupy podatkowej, obejmującej najbliższą rodzinę, tj.: małżonka(-ę), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierba(-icę), ojczyma, macochę, rodzeństwo, teściowych, zięcia, synową. Opodatkowaniu w tym wypadku podlega wartość nabycia od jednej osoby spadku o wartości przekraczającej 9.637 zł , co stanowi kwotę wolną od podatku. Podatek obliczamy tutaj według tabeli:

Kwota nadwyżki w złPodatek wynosi
ponaddo
10.278
20.556
10.278
20.556
3%
308 zł 30 gr i 5% od nadwyżki ponad 10.278 zł
822 zł 20 gr i 7% od nadwyżki ponad 20.556 zł

W ostatnich dniach weszła w życie nowelizacja prawa spadkowego, rozszerzająca krąg osób zwolnionych z podatku spadkowego. Obecnie za zstępnych w rozumieniu ustawy uważa się również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), a za wstępnych także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej (art.14 p.4a Ustawy o podatku od spadków o darowizn, z dn. 28.07.1983r, stan prawny na 27.10.2020)

 Pełną treść ustawy można znaleźć m.in.:

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,2,29,167,1018,,,ustawa-z-dnia-28071983-r-o-podatku-od-spadkow-i-darowizn.html

Zapraszamy do kontaktu z Biurem: