Tag

PIT 2019 - Biuro Rachunkowe ProFin Jolanta Szulfer

Ulga termomodernizacyjna

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

By | Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

Nadal trwa okres rozliczeń podatku dochodowego za rok 2019. Wielu Polaków myśli zupełnie o czymś innym – temat pandemii koronawirusa przesłonił wszystkie inne sprawy. Został zresztą przedłużony do dnia 31 maja czas na złożenie PITów za rok 2019, jednakże nie znaczy to, że musimy czekać do ostatniej chwili, zwłaszcza jeżeli przysługuje nam zwrot nadpłaty podatku dochodowego. Im szybciej złożymy deklarację, tym szybciej otrzymamy zwrot.

Wśród rozliczeń podatku dochodowego nową ulgą jest ULGA TERMOMODERNIZACYJNA. Nie każdy może z niej skorzystać, ale warto sprawdzić, czy akurat nam się nie należy, zwłaszcza że można tu pomniejszyć podstawę opodatkowania nawet o 53 tys. zł. Wokół tej ulgi krąży zresztą kilka mitów i niedopowiedzeń. Jak sytuacja zatem wygląda zgodnie z podstawą prawną oraz dostępnymi interpretacjami służb skarbowych?

Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy zdecydowali się na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tej nieruchomości. Nie skorzystają z ulgi najemcy domów ani osoby, u których prawo własności nie jest potwierdzone – np. brak postępowania spadkowego. Faktury dotyczące wydatków muszą być również wystawione na właściciela, który chce dokonać odliczeń, a nie np. na małżonka lub osobę trzecią. Nie mogą skorzystać z ulgi właściciele mieszkań w domach wielorodzinnych – blokach, kamienicach; a w stosunku do domów jednorodzinnych taką granicą jest wydzielenie wewnątrz maksymalnie dwóch mieszkań wewnętrznych, bądź jednego mieszkania i lokalu użytkowego o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni domu. Ważne jest też, żeby dom, względem którego podjęliśmy się termomodernizacji, nie był domem w budowie. Nie ma natomiast obowiązku rozpoczynania projektu od audytu termomodernizacyjnego.

Nałożony jest na inwestora obowiązek, aby projekt został ukończony w ciągu trzech lat od rozpoczęcia, licząc od końca roku, w którym zaczęto modernizację. Czyli sam np. zakup nowoczesnego kotła gazowego kondensacyjnego bez jego montażu w ciągu następnych trzech lat nie uprawnia nas do ulgi, a ewentualne odliczenia będziemy musieli zwrócić, jeśli nie skończymy projektu.

Realizacja projektu może trwać zatem ponad trzy lata. Możemy odliczyć wydatki poniesione w 2019 roku na projekt, który został rozpoczęty wcześniej. I tak np. jeżeli termomodernizacja została rozpoczęta w 2017 roku, czas na jej dokończenie minie 31 grudnia 2020 roku, czyli trzy lata od końca roku rozpoczęcia. Wydatków z lat poprzednich nigdzie jednak nie odliczymy, natomiast przedstawienie dokumentacji z samego roku 2019, podczas gdy inwestycja trwa trzeci rok, byłoby zbyt „wyrwane z kontekstu”. Sama część wydatków poniesionych w roku 2019 mogłaby nie świadczyć o całościowym celu ich poniesienia – bo np. w poprzednim roku położyliśmy na ścianie styropian, a w tym został on dopiero pokryty siatką i tynkiem.

Zatem do wyliczenia ulgi za rok 2019 wykorzystujemy TYLKO faktury z roku 2019.

W związku z brakiem wymogu początkowego audytu mamy stosunkowo dużą swobodę określenia terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Również określenie daty końca projektu, o ile w danym przypadku nie jest wymagany odbiór techniczny przez kwalifikowanych specjalistów, leży w gestii inwestora i może mieć formę oświadczenia, oczywiście zgodnego ze stanem faktycznym. Zatem jeżeli np. drobny wydatek został poniesiony w roku 2017, a realizacja projektu na dobre rozpoczęła się w 2019r – nie uwzględniajmy tamtego wydatku. Zablokujemy sobie w ten sposób możliwość wykorzystania ulgi w kolejnych latach, jeśli projekt by się przedłużał.

Dowodem poniesionych wydatków uprawniającym do ulgi są faktury wystawione przez czynnych podatników podatku VAT – czyli faktury VATowskie. Do ulgi wykorzystujemy kwotę brutto – wraz z VATem. Wydatki nieudokumentowane bądź udokumentowane innego rodzaju potwierdzeniami nie stanowią podstawy do ulgi. Jeżeli nie mamy faktur VATowskich potwierdzających np. prace montażowe – to po prostu ich nie odliczamy.

Jeśli chodzi o katalog materiałów oraz usług, których dotyczy ulga termomodernizacyjna, to zacytujemy tutaj treść rozporządzenia  (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych):

WYKAZ RODZAJÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ I USŁUG ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH

1. Materiały budowlane i urządzenia:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11) pompa ciepła wraz z osprzętem;

12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

2. Usługi:

1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2) wykonanie analizy termograficznej budynku;

3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10) montaż pompy ciepła;

11) montaż kolektora słonecznego;

12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13) montaż instalacji fotowoltaicznej;

14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

W sieci dostępne są też bardziej szczegółowe interpretacje organów podatkowych, z których warto korzystać w przypadku wątpliwości, czy poniesiony wydatek kwalifikuje się do odliczenia w ramach ulgi. I tak można np. znaleźć interpretację mówiącą o możliwości odliczenia: blachy do pokrycia dachu, wełny mineralnej wraz z materiałami montażowymi, systemu rynien – ale utylizacji eternitu – już nie. W razie posiadania faktur, z których nie wynika jednoznacznie, czego dotyczą, a były to wydatki kwalifikujące się do ulgi  – warto opisać treść faktury. Unikniemy stresu w przypadku kontroli z Urzędu Skarbowego, a po długim czasie też sami możemy nie pamiętać, co oznaczał towar na fakturze.

Maksymalna wartość ulgi to 53 tys. zł. i jest to ulga odliczana od DOCHODU, a nie od podatku. Zatem, nie odzyskamy 53 tys. zł. z poniesionych wydatków, lecz obniżymy o tyle podstawę opodatkowania, co np. przy stawce podatku 17,75% daje ok. 9,4 tys. zł. zwrotu podatku przy maksymalnym wykorzystaniu ulgi w jednym roku i powyższej stawce podatkowej. Jeżeli okaże się, że podatnik nie ma wystarczającego dochodu, aby odliczyć całość wydatków w jednym roku, jest możliwość przeniesienia części ulgi na kolejne lata – do sześciu lat od poniesienia pierwszego wydatku.

Ważne jest również, aby posiadane faktury nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu w działalności gospodarczej podatnika – jeżeli tam zostały ujęte, nie można ich ująć ponownie. Również warto pamiętać, że otrzymanie ewentualnych dopłat np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub innych dotacji na ten cel wyklucza możliwość odliczenia wydatku aż do wysokości dotacji.

Z ulgi mogą korzystać podatnicy składający deklaracje: PIT36, PIT36L, PIT37 i PIT28, zatem również opłacający podatek w formie ryczałtu – będzie to wtedy odliczenie od przychodu, nie od dochodu. Ulga jest przypisana do podatnika, nie do inwestycji, zatem jeżeli oboje małżonkowie są właścicielami domu i oboje ponieśli wydatki w kwocie 53tys. zł. – każde z nich może odliczyć taką kwotę od dochodu, o ile spełnią pozostałe kryteria.

Ministerstwo Finansów w swoich objaśnieniach zwraca uwagę na BRAK OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO,  W TYM PRZED ROZPOCZCIEM INWESTYCJI. Krążą jednakże w sieci opracowania mówiące o takiej konieczności, więc sprawdzajmy zawsze ich wiarygodność. W razie wątpliwości odsyłam do: https://www.podatki.gov.pl/media/5262/obja%C5%9Bnienia-podatkowe-z-9-wrze%C5%9Bnia-2019-r-w-sprawie-ulgi-termomodernizacyjnej.pdf

Podobnie nadal można znaleźć opracowania tworzone na podstawie jednego z projektów obecnej ulgi, mówiące o możliwości odliczenia od dochodu tylko 23% poniesionych wydatków, co również nie jest aktualne.

Zapraszam do BIURA podatników chcących skorzystać z ULGI. Gwarantuję najwyższą staranność rozliczeń zgodnych z literą prawa oraz znajomość tematyki remontowej – przydatną przy tego typu rozliczeniach.

W związku z panującą pandemią koronawirusa staramy się ograniczać kontakt osobisty z klientami do niezbędnego minimum, bardzo wiele możemy sobie wyjaśnić przez telefon bądź email, a osobiście jedynie przekazać dokumenty, zachowując wymogi bezpieczeństwa. Oczywiście nadal istnieje możliwość przesłania dokumentów w postaci skanów.

W tej i wielu innych sprawach zapraszam do kontaktu:

e-mail: biuro@profin.radom.pl, tel. 608-336-587


Biuro ProFin Radom

ROZLICZ SWÓJ PIT ZA 2019R. BEZ WYCHODZENIA Z DOMU!

By | Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

Chciałbyś rozliczyć swój podatek dochodowy za rok 2019 bez wizyty w Biurze Rachunkowym? Nie ma problemu. Oprócz tradycyjnej formy kontaktu z Klientami oferujemy możliwość elektronicznej wysyłki dokumentów i rozliczenia deklaracji.

Prześlij nam drogą elektroniczną dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku, np. skany PIT-11, dokumenty poświadczające prawo do korzystania z ulgi. Jeśli nie możesz skorzystać ze skanera – mogą być to czytelne zdjęcia. W odpowiedzi dostaniesz gotową deklarację podatkową. Skontaktuj się z Biurem – np. mailowo biuro@profin.radom.pl , a otrzymasz informację, jakie dokumenty będą potrzebne do Twojego rozliczenia!

Pomagamy również w elektronicznej wysyłce deklaracji do Urzędu Skarbowego!
Zapraszamy i obiecujemy korzystne ceny!

e-mail: biuro@profin.radom.pl, tel. 608-336-587
https://profin.radom.pl/kontakt/

Terminy PIT 2019

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI PIT ZA ROK 2019

By | Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok można składać dopiero od 15 lutego 2020r. Oznacza to wyznaczenie sztywnego minimalnego terminu złożenia deklaracji. Jeżeli przekażemy deklarację przed tym terminem, zostanie ona uznana jako dostarczona 15 lutego, a co za tym idzie termin ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku biegnie od tego właśnie dnia. Urząd Skarbowy ma 45 dni na zwrot w przypadku złożenia zeznania w formie elektronicznej i 3 miesiące w przypadku formy papierowej.

Natomiast końcowe terminy złożenia deklaracji to:

– 2 marca w przypadku PIT-28

– 30 kwietnia w przypadku deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Jednocześnie są to ostateczne terminy przekazywania danego podatku do Urzędu Skarbowego.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w sporządzaniu deklaracji rocznych i wielu innych sprawach księgowo – podatkowych, zapraszamy do kontaktu: https://profin.radom.pl/kontakt/