All Posts By

Jolanta

Biuro Rachunkowe Profin Radom

TARCZA ANTYKRYZYSOWA A PODATEK DOCHODOWY

By | Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT, Rachunkowość, Tarcza Antykryzysowa

W sytuacji panującego kryzysu związanego z koronawirusem SARS-CoV-2 rząd Polski, podobnie jak w innych krajach, stworzył pakiet pomocowy zwany tarczą antykryzysową – dla przedsiębiorstw i pracowników. Niniejsze opracowanie nie jest opisem rodzaju pomocy, jaki można uzyskać w ramach pakietu. O tym napisano już bardzo wiele. Przedstawia natomiast wpływ poszczególnych rozwiązań na podatek dochodowy.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

W ramach pakietu rządowego przedsiębiorcy mają możliwość zwolnienia ze składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj. W przypadku spełnienia kryteriów otrzymania dofinansowania przez przedsiębiorcę może on „zyskać” ponad 4 tys. zł. jeżeli jest płatnikiem pełnych składek ZUS. Nie stanowi to oczywiście przychodu przedsiębiorcy i jako takie nie podlega zapisom w księdze podatnika, ale ma wpływ na wysokość podatku dochodowego w bieżącym roku. Składki na ubezpieczenie społeczne, jeżeli są zapłacone przez podatnika, odlicza się od dochodu, a składki zdrowotne od podatku dochodowego. Zatem brak zapłaty dla ZUS wiąże się z nieco większymi zaliczkami na podatek dochodowy, jeżeli oczywiście firma funkcjonuje na tyle dobrze, że te zaliczki zobowiązana jest odprowadzać. Będzie miał również wpływ na rozliczenie roczne przedsiębiorcy.

Pożyczka dla przedsiębiorców z PUP w wysokości 5 tyś. zł

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, o której mówimy udzielana jest na wniosek złożony w odpowiednim Urzędzie Pracy. Samo otrzymanie pożyczki nigdy nie jest przychodem przedsiębiorcy. Tutaj jest natomiast możliwość uzyskania zwolnienia z konieczności spłaty, jeżeli po trzech miesiącach od dnia udzielenia pożyczki przedsiębiorca nadal prowadzi swoją firmę i poinformuje o tym fakcie pożyczkodawcę w ciągu 14 dni od daty, w której minął termin trzymiesięczny. Należy pilnować tego terminu, gdyż spóźnienie się choćby o 1 dzień spowoduje brak możliwości zwolnienia ze spłaty.

Zatem jest duża szansa na to, żeby otrzymana pożyczka była bezzwrotna. Wątpliwości, czy umorzenie pożyczki jest przychodem przedsiębiorcy wyjaśnił ustawodawca. W akcie regulującym przyznanie pomocy, po nowelizacji, zapisano, że przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów updof i updop (nowy art. 15zzd ust. 10 specustawy).

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych

W skrócie, świadczenie postojowe z ZUS jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osiągnęli przychód o co najmniej 15% niższy niż przychód poprzedniego miesiąca, jeżeli pozostałe warunki przyznania pomocy zostały spełnione. W kolejnych miesiącach kryterium jest brak poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Świadczenie można otrzymać maksymalnie trzy razy i jest ono nieopodatkowane i nieoskładkowane. Zatem jako takie nie stanowi przychodu przedsiębiorcy.

Świadczenie postojowe może również otrzymać osoba wykonująca prace w ramach umowy cywilnoprawnej, wniosek taki powinien być złożony do ZUS przez jej zleceniodawcę lub zamawiającego. Świadczenie takie również jest nieoskładkowane i nieopodatkowane.

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników

Pracodawcy otrzymujący dofinansowanie do kosztów utrzymania pracowników klasyfikują otrzymane środki jako pozostałe przychody (operacyjne). Wpływ na podatek dochodowy będzie i tutaj neutralny gdyż otrzymane środki są wydatkowane na pokrycie kosztów zatrudnienia i zachowanie miejsc pracy w sytuacji kryzysowej.

Przesunięcie terminu złożenie rozliczenia rocznego podatku dochodowego – z 30 kwietnia do końca maja. Termin uległ wydłużeniu w ramach regulacji „tarczy” i, co ważne, rozliczenie podatku z Urzędem Skarbowym w tym terminie nie powoduje naliczania odsetek od niezapłaconego podatku, jakie byłyby normalnie naliczone w sytuacji przekroczenia ustawowego terminu zapłaty podatku dochodowego do dnia 30 kwietnia.

Tak w skrócie przedstawia się zależność głównych form finansowej pomocy państwa związanych z tarczą antykryzysową.

W tej i wielu innych sprawach zapraszam do kontaktu:

e-mail: biuro@profin.radom.pl, tel. 608-336-587

Ulga termomodernizacyjna

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

By | Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

Nadal trwa okres rozliczeń podatku dochodowego za rok 2019. Wielu Polaków myśli zupełnie o czymś innym – temat pandemii koronawirusa przesłonił wszystkie inne sprawy. Został zresztą przedłużony do dnia 31 maja czas na złożenie PITów za rok 2019, jednakże nie znaczy to, że musimy czekać do ostatniej chwili, zwłaszcza jeżeli przysługuje nam zwrot nadpłaty podatku dochodowego. Im szybciej złożymy deklarację, tym szybciej otrzymamy zwrot.

Wśród rozliczeń podatku dochodowego nową ulgą jest ULGA TERMOMODERNIZACYJNA. Nie każdy może z niej skorzystać, ale warto sprawdzić, czy akurat nam się nie należy, zwłaszcza że można tu pomniejszyć podstawę opodatkowania nawet o 53 tys. zł. Wokół tej ulgi krąży zresztą kilka mitów i niedopowiedzeń. Jak sytuacja zatem wygląda zgodnie z podstawą prawną oraz dostępnymi interpretacjami służb skarbowych?

Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy zdecydowali się na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tej nieruchomości. Nie skorzystają z ulgi najemcy domów ani osoby, u których prawo własności nie jest potwierdzone – np. brak postępowania spadkowego. Faktury dotyczące wydatków muszą być również wystawione na właściciela, który chce dokonać odliczeń, a nie np. na małżonka lub osobę trzecią. Nie mogą skorzystać z ulgi właściciele mieszkań w domach wielorodzinnych – blokach, kamienicach; a w stosunku do domów jednorodzinnych taką granicą jest wydzielenie wewnątrz maksymalnie dwóch mieszkań wewnętrznych, bądź jednego mieszkania i lokalu użytkowego o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni domu. Ważne jest też, żeby dom, względem którego podjęliśmy się termomodernizacji, nie był domem w budowie. Nie ma natomiast obowiązku rozpoczynania projektu od audytu termomodernizacyjnego.

Nałożony jest na inwestora obowiązek, aby projekt został ukończony w ciągu trzech lat od rozpoczęcia, licząc od końca roku, w którym zaczęto modernizację. Czyli sam np. zakup nowoczesnego kotła gazowego kondensacyjnego bez jego montażu w ciągu następnych trzech lat nie uprawnia nas do ulgi, a ewentualne odliczenia będziemy musieli zwrócić, jeśli nie skończymy projektu.

Realizacja projektu może trwać zatem ponad trzy lata. Możemy odliczyć wydatki poniesione w 2019 roku na projekt, który został rozpoczęty wcześniej. I tak np. jeżeli termomodernizacja została rozpoczęta w 2017 roku, czas na jej dokończenie minie 31 grudnia 2020 roku, czyli trzy lata od końca roku rozpoczęcia. Wydatków z lat poprzednich nigdzie jednak nie odliczymy, natomiast przedstawienie dokumentacji z samego roku 2019, podczas gdy inwestycja trwa trzeci rok, byłoby zbyt „wyrwane z kontekstu”. Sama część wydatków poniesionych w roku 2019 mogłaby nie świadczyć o całościowym celu ich poniesienia – bo np. w poprzednim roku położyliśmy na ścianie styropian, a w tym został on dopiero pokryty siatką i tynkiem.

Zatem do wyliczenia ulgi za rok 2019 wykorzystujemy TYLKO faktury z roku 2019.

W związku z brakiem wymogu początkowego audytu mamy stosunkowo dużą swobodę określenia terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Również określenie daty końca projektu, o ile w danym przypadku nie jest wymagany odbiór techniczny przez kwalifikowanych specjalistów, leży w gestii inwestora i może mieć formę oświadczenia, oczywiście zgodnego ze stanem faktycznym. Zatem jeżeli np. drobny wydatek został poniesiony w roku 2017, a realizacja projektu na dobre rozpoczęła się w 2019r – nie uwzględniajmy tamtego wydatku. Zablokujemy sobie w ten sposób możliwość wykorzystania ulgi w kolejnych latach, jeśli projekt by się przedłużał.

Dowodem poniesionych wydatków uprawniającym do ulgi są faktury wystawione przez czynnych podatników podatku VAT – czyli faktury VATowskie. Do ulgi wykorzystujemy kwotę brutto – wraz z VATem. Wydatki nieudokumentowane bądź udokumentowane innego rodzaju potwierdzeniami nie stanowią podstawy do ulgi. Jeżeli nie mamy faktur VATowskich potwierdzających np. prace montażowe – to po prostu ich nie odliczamy.

Jeśli chodzi o katalog materiałów oraz usług, których dotyczy ulga termomodernizacyjna, to zacytujemy tutaj treść rozporządzenia  (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych):

WYKAZ RODZAJÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ I USŁUG ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH

1. Materiały budowlane i urządzenia:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11) pompa ciepła wraz z osprzętem;

12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

2. Usługi:

1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2) wykonanie analizy termograficznej budynku;

3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10) montaż pompy ciepła;

11) montaż kolektora słonecznego;

12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13) montaż instalacji fotowoltaicznej;

14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

W sieci dostępne są też bardziej szczegółowe interpretacje organów podatkowych, z których warto korzystać w przypadku wątpliwości, czy poniesiony wydatek kwalifikuje się do odliczenia w ramach ulgi. I tak można np. znaleźć interpretację mówiącą o możliwości odliczenia: blachy do pokrycia dachu, wełny mineralnej wraz z materiałami montażowymi, systemu rynien – ale utylizacji eternitu – już nie. W razie posiadania faktur, z których nie wynika jednoznacznie, czego dotyczą, a były to wydatki kwalifikujące się do ulgi  – warto opisać treść faktury. Unikniemy stresu w przypadku kontroli z Urzędu Skarbowego, a po długim czasie też sami możemy nie pamiętać, co oznaczał towar na fakturze.

Maksymalna wartość ulgi to 53 tys. zł. i jest to ulga odliczana od DOCHODU, a nie od podatku. Zatem, nie odzyskamy 53 tys. zł. z poniesionych wydatków, lecz obniżymy o tyle podstawę opodatkowania, co np. przy stawce podatku 17,75% daje ok. 9,4 tys. zł. zwrotu podatku przy maksymalnym wykorzystaniu ulgi w jednym roku i powyższej stawce podatkowej. Jeżeli okaże się, że podatnik nie ma wystarczającego dochodu, aby odliczyć całość wydatków w jednym roku, jest możliwość przeniesienia części ulgi na kolejne lata – do sześciu lat od poniesienia pierwszego wydatku.

Ważne jest również, aby posiadane faktury nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu w działalności gospodarczej podatnika – jeżeli tam zostały ujęte, nie można ich ująć ponownie. Również warto pamiętać, że otrzymanie ewentualnych dopłat np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub innych dotacji na ten cel wyklucza możliwość odliczenia wydatku aż do wysokości dotacji.

Z ulgi mogą korzystać podatnicy składający deklaracje: PIT36, PIT36L, PIT37 i PIT28, zatem również opłacający podatek w formie ryczałtu – będzie to wtedy odliczenie od przychodu, nie od dochodu. Ulga jest przypisana do podatnika, nie do inwestycji, zatem jeżeli oboje małżonkowie są właścicielami domu i oboje ponieśli wydatki w kwocie 53tys. zł. – każde z nich może odliczyć taką kwotę od dochodu, o ile spełnią pozostałe kryteria.

Ministerstwo Finansów w swoich objaśnieniach zwraca uwagę na BRAK OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO,  W TYM PRZED ROZPOCZCIEM INWESTYCJI. Krążą jednakże w sieci opracowania mówiące o takiej konieczności, więc sprawdzajmy zawsze ich wiarygodność. W razie wątpliwości odsyłam do: https://www.podatki.gov.pl/media/5262/obja%C5%9Bnienia-podatkowe-z-9-wrze%C5%9Bnia-2019-r-w-sprawie-ulgi-termomodernizacyjnej.pdf

Podobnie nadal można znaleźć opracowania tworzone na podstawie jednego z projektów obecnej ulgi, mówiące o możliwości odliczenia od dochodu tylko 23% poniesionych wydatków, co również nie jest aktualne.

Zapraszam do BIURA podatników chcących skorzystać z ULGI. Gwarantuję najwyższą staranność rozliczeń zgodnych z literą prawa oraz znajomość tematyki remontowej – przydatną przy tego typu rozliczeniach.

W związku z panującą pandemią koronawirusa staramy się ograniczać kontakt osobisty z klientami do niezbędnego minimum, bardzo wiele możemy sobie wyjaśnić przez telefon bądź email, a osobiście jedynie przekazać dokumenty, zachowując wymogi bezpieczeństwa. Oczywiście nadal istnieje możliwość przesłania dokumentów w postaci skanów.

W tej i wielu innych sprawach zapraszam do kontaktu:

e-mail: biuro@profin.radom.pl, tel. 608-336-587


Biuro ProFin Radom

ROZLICZ SWÓJ PIT ZA 2019R. BEZ WYCHODZENIA Z DOMU!

By | Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT | No Comments

Chciałbyś rozliczyć swój podatek dochodowy za rok 2019 bez wizyty w Biurze Rachunkowym? Nie ma problemu. Oprócz tradycyjnej formy kontaktu z Klientami oferujemy możliwość elektronicznej wysyłki dokumentów i rozliczenia deklaracji.

Prześlij nam drogą elektroniczną dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku, np. skany PIT-11, dokumenty poświadczające prawo do korzystania z ulgi. Jeśli nie możesz skorzystać ze skanera – mogą być to czytelne zdjęcia. W odpowiedzi dostaniesz gotową deklarację podatkową. Skontaktuj się z Biurem – np. mailowo biuro@profin.radom.pl , a otrzymasz informację, jakie dokumenty będą potrzebne do Twojego rozliczenia!

Pomagamy również w elektronicznej wysyłce deklaracji do Urzędu Skarbowego!
Zapraszamy i obiecujemy korzystne ceny!

e-mail: biuro@profin.radom.pl, tel. 608-336-587
https://profin.radom.pl/kontakt/

Biuro ProFin Radom

ULGA INTERNETOWA

By | Bez kategorii

Ulga internetowa jest tematem bardzo aktualnym, wszak internet jest obecny w zdecydowanej większości gospodarstw domowych. Zatem czy każdy podatnik może skorzystać z tej ulgi?

Ulga dotyczy podatników składających rozliczenia PIT-37, PIT-28 oraz PIT-36 – pod warunkiem, że internet nie został tam wcześniej zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Maksymalna wysokości ulgi internetowej to 760zł rocznie na podatnika i jest to kwota odliczana od dochodu – nie od podatku. Rzeczywista wysokość odliczeń wynika jednak nie z kwoty możliwej do odliczenia, tylko faktycznie poniesionych wydatków.

Dowodem poniesionych wydatków są faktury lub inne dokumenty imienne, w których oznaczono, że dotyczą usługi dostarczenia internetu – nie mogą być to zatem tzw. pakiety łączone, w których nie wyodrębniono wartości usługi korzystania z internetu. Dodatkowo należy posiadać dowody zapłaty – np. pieczątkę poświadczającą przelew z banku, poczty lub punktu dokonywania opłat, a jeśli dokonujemy zapłaty przez internet należy samodzielnie wygenerować potwierdzenie płatności. Dla bezpieczeństwa wszystkie powyższe dokumenty dobrze jest w formie papierowej zgromadzić i przechowywać razem ze złożonym za odpowiedni rok podatkowy rozliczeniem PIT.

Ulga dotyczy płatności dokonanych rzeczywiście w danym roku podatkowym, zatem jeżeli płatności za faktury z poprzedniego roku były dokonywane w roku bieżącym, nie można ich rozliczyć w deklaracji podatkowej za rok poprzedni. Terminem właściwym do rozliczenia ulgi jest termin poniesienia wydatku – oraz dokument, że wydatek został poniesiony. Zatem np. fakturę grudniową, która została opłacona dopiero w styczniu następnego roku będziemy mogli rozliczyć dopiero w kolejnym rozliczeniu podatkowym. Należy natomiast pamiętać, że ulga internetowa dotyczy wyłącznie dwóch kolejno po sobie następujących lat. Praktyczna uwaga – jeżeli podpisaliśmy umowę o dostawę internetu np. w grudniu 2019r.  i wydaliśmy, co bardzo prawdopodobne, mniej niż 760 zł – nie korzystajmy z tej ulgi. Stracimy możliwość wykorzystania ulgi w całości – w roku 2021r. Możliwe do odliczenia są wydatki tylko za dostawę internetu a nie za tzw. modernizację sieci z tym związaną.

Faktury oraz dowody poniesienia wydatku powinny być wystawione na osobę, która chce odliczyć ulgę internetową. Kwestią, która budzi dyskusje jest wystawienie w/w dokumentów na małżonka/ę osoby, która chce rozliczyć ulgę – wprawdzie małżeństwo jest rozumiane jako finansowa „jedność”. Mamy np. przypadki, że małżonkowie rozliczają się wspólnie, chcą odliczyć internet od dochodu, a osobie, na którą są wystawiane faktury brakuje dochodu, z którego mogłaby to odliczyć i chcieliby przenieść w deklaracji podatkowej wydatki internetowe na małżonka/ę, który/a ma wystarczający dochód. Zdarzały się w historii przypadki, że taka sytuacja była uznawana za prawidłową, po odwołaniu i wyroku sądowym w przedmiotowej sprawie. Jednakże są to wyjątki. Dokonując takiego odliczenia ryzykujemy konflikt z organem podatkowym. Nie jest to bowiem sytuacja prawidłowa. Wydatki na internet może odliczyć od swojego dochodu osoba, na którą są wystawiane faktury i która faktycznie za niego płaci. Zarobki danej osoby muszą stanowić wartość dodatnią, żeby było z czego odliczać.

Jaka jest maksymalna wysokość możliwego zwrotu podatku z tego tytułu? 760zł to górna granica odliczeń od podstawy opodatkowania – nie od podatku. Zatem wysokość „zwrotu” to kwota która została wydana na korzystanie z internetu przemnożona przez stopę opodatkowania – np. 760zł x17,75% = 134,90zł – tyle możemy otrzymać zwrotu podatku rozliczając się według skali podatkowej, nie przekroczywszy 1 progu podatkowego, przy maksymalnej wysokości odliczeń w 2019r. Jeżeli podatnik sam jest płatnikiem składek i nie odprowadził w ciągu roku zaliczek w wystarczającej wysokości, tego zwrotu nie otrzyma.

Zatem – nie jest tak, że otrzymamy „zwrot za internet”. Potocznie funkcjonujące wyrażenie po przełożeniu na język prawno – podatkowy jak widzimy wygląda nieco inaczej.

Jeżeli chcemy rozliczyć ulgę internetową – zgromadźmy dokumentację, która nas do tego uprawnia (oraz przechowujmy ją przez 5 lat). Jeżeli jest to niemożliwe, odnośnie poprzedniego roku, pomyślmy o tym na przyszłość – np. przerejestrujmy internet domowy na pracującego domownika, gromadźmy dowody zapłaty. Rozważnie planując finanse możemy sporo zyskać.

W tej i wielu innych sprawach zapraszam do kontaktu:

e-mail: biuro@profin.radom.pl, tel. 608-336-587

KONTAKT

Samochód w firmie 2020r

SAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE 2020R.

By | Koszty uzyskania przychodów, Rachunkowość

Samochód osobowy w firmie i sposoby jego rozliczenia to zagadnienie wzbudzające niemałe zainteresowanie wielu podatników, za sprawą wielu ograniczeń w zaliczaniu poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu i odliczenia VAT. Poniżej zatem krótki przewodnik po świecie przepisów dotyczących tego zagadnienia.

Ogólnie rzecz ujmując mamy następujące sposoby ujmowania samochodu w rozliczeniach firmy ze względu na jego formę własności i sposób wykorzystywania:

1. samochód firmowy wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych

2. samochód firmowy wykorzystywany zarówno do celów firmowych jak i prywatnych – czyli tzw. „mieszanych”

3. samochód prywatny wykorzystywany również do celów firmowych

SAMOCHÓD UŻYTKOWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW FIRMOWYCH

W przypadku pierwszym, czyli gdy samochód jest własnością firmy i jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby firmy przedsiębiorca ma prawo do pełnego odliczenia VATu z wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją auta oraz zaliczenia 100% wydatków na eksploatację do kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorca musi jednakże wykazać Urzędowi Skarbowemu, że pojazd bezsprzecznie nie jest wykorzystywany na potrzeby prywatne właściciela firmy lub innych osób. Wiąże się to ze zgłoszeniem pojazdu do US na druku VAT-26, prowadzeniem na bieżąco szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu wraz ze stanami licznika kilometrów oraz ustaleniem zasad użytkowania pojazdu przez pracowników w formie regulaminu. Warto korzystać też z innych możliwości, jak np. montaż urządzeń GPS w samochodzie. Samochód nie powinien również być parkowany w miejscu, które sugerowałoby jego wykorzystywanie do celów prywatnych, np. przy domu pracownika.

Przypadek ten jest wątpliwy gdy np. przedmiotowy pojazd jest jedynym samochodem przedsiębiorcy, zachodzi bowiem wysokie prawdopodobieństwo, że jest on wykorzystywany również na potrzeby prywatne. To właściciel firmy musi wykazać w trakcie kontroli z US, że samochód jest wyłącznie wykorzystywany w firmie. W przypadku wątpliwości mogą zostać zastosowane sankcje karne.

SAMOCHÓD UŻYTKOWANY W CYKLU MIESZANYM

Z tego powodu przedsiębiorcy zwykle decydują się na określenie tzw. mieszanego sposobu wykorzystywania pojazdu firmowego – do celów firmowych i prywatnych. Nie mamy tutaj obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – czyli tzw. kilometrówki, ani zgłaszania samochodu w Urzędzie Skarbowym. W zamian za swobodę użytkowania auta traci się prawo do odliczenia 50% VATu od paliwa i innych kosztów eksploatacyjnych, a w ciężar kosztów uzyskania przychodu może być zaliczone tylko 75% poniesionych wydatków (wraz z nieodliczonym VATem). Limit 50% odliczenia VATu dotyczy również początkowego nabycia pojazdu. Nieodliczona część VATu powiększa natomiast wartość początkową pojazdu.

SAMOCHÓD PRYWATNY W UŻYTKOWANIU FIRMOWYM

Przedsiębiorca ma również opcję wykorzystywania swojego prywatnego na potrzeby działalności gospodarczej, bez wprowadzania go do majątku firmy. Wydatki eksploatacyjne i ubezpieczenie mogą być tu ujmowane w koszty w wysokości 20% wartości faktur. Nie trzeba prowadzić „kilometrówki” ani zgłaszać samochodu do US. Limit odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych auta prywatnego używanego również na potrzeby firmy jest tu taki sam jak przy cyklu mieszanym użytkowania samochodu firmowego, czyli 50%. Resztę nieodliczonego VATu doliczamy do wartości netto wydatków i 20% nieodliczonego VATu również trafia do kosztów.

POZOSTAŁE ISTOTNE ZAGADNIENIA

Jeżeli przedsiębiorca nie jest Vatowcem, całość wartości faktur wraz z VATem uwzględnia w kosztach uzyskania przychodów, z zachowaniem limitu procentowego odliczeń – 100%, 75% lub 20%.

Pozostaje do omówienia kwestia ujęcia w koszty nabycia samochodu na rzecz przedsiębiorstwa. Jeżeli kupujemy samochód używany o wartości nieprzekraczającej 10 tys. zł. możemy ująć go w koszty jednorazowo, jeżeli ta wartość przekracza 10 tys. zł. uwzględniamy samochód jako środek trwały, a kosztami w tym przypadku będzie amortyzacja. Cenę nabycia, po której wprowadzamy samochód do ewidencji środków trwałych stanowi cena zakupu wraz z kosztami związanymi bezpośrednio z zakupem – np. kosztami dostawy, rejestracji. Jest to wartość początkowa nabywanego auta, od której liczymy następnie amortyzację (stawka przy amortyzacji liniowej to 20%). Wartości te są nieco inne dla vatowców i nievatowców, gdyż ci drudzy nie mają możliwości odliczenia VATu od nabycia pojazdu, a wartość początkową zwiększa się o ten nieodliczony podatek, podobnie przy nieodliczeniu 50% VATu.

Od 2019 roku funkcjonują natomiast limity wartości pojazdów – 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych i 150 tys. zł. dla pozostałych (spalinowych i hybryd), powyżej których poniesione wydatki nie będą stanowiły podstawy do ustalenia odpisów z tytułu zużycia środka trwałego, który uznajemy za koszty uzyskania przychodów.

Istnieje również limit w odniesieniu do składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, których nie można ująć w koszty w części ustalonej odnośnie wartości powyżej 150 tys. zł., jeżeli wartość samochodu do celów ubezpieczenia tę kwotę przekracza. Dotyczy to składek zależnych od wartości pojazdu, takich jak AC.

Limit 150 tys. zł. funkcjonuje również w stosunku do umów leasingu i podobnych.  Nie można ująć w koszty dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Powyższe obostrzenia wynikają zarówno z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i od osób prawnych. Przepisy znajdziemy np. tu: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,13,13,700,237316,20200101,art-22-23-koszty-uzyskania-przychodow.html

Oraz tu: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,14,14,673,229441,20200101,art-15-16m-koszty-uzyskania-przychodow.html

W tej i wielu innych sprawach zapraszamy oczywiście do kontaktu z Biurem: https://profin.radom.pl/kontakt/

Biuro Rachunkowe ProFin Radom

WYSOKOŚĆ SKŁADEK ZUS NA ROK 2020

By | ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał komunikat o wysokości składek dla przedsiębiorców na rok 2020. I tak, w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce oraz płac minimalnych, mamy również wzrost obciążeń składkami ZUS. Jednocześnie zostały wprowadzone korzystne ulgi, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w 2019r. nie przekraczał 120 tys. zł. Ulgi te funkcjonują pod nazwą „Mały ZUS” lub potocznie „500+ dla przedsiębiorstw”, czego nie należy rozumieć dosłownie. Jest to prognozowana średnia wysokość ulgi, ale wyliczenia są indywidualne dla każdej firmy i zależne od dochodu. Nadal funkcjonują również ulgi dla nowo tworzonych przedsiębiorstw.

Zatem, jeżeli przedsiębiorca nie może korzystać z ulgi, lub nie złoży wymaganych dokumentów, opłaca ZUS w pełnej wysokości, która w 2020 roku wynosi:

1431,48 zł – „pełny” ZUS z ubezpieczeniem chorobowym

1354,64 zł – „pełny” ZUS bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

362,34 zł – sama składka zdrowotna

Powyższe składki dotyczą miesięcy od stycznia do grudnia 2020 r.

W tej i wielu innych sprawach zapraszamy do kontaktu: https://profin.radom.pl/kontakt/

Terminy PIT 2019

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI PIT ZA ROK 2019

By | Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok można składać dopiero od 15 lutego 2020r. Oznacza to wyznaczenie sztywnego minimalnego terminu złożenia deklaracji. Jeżeli przekażemy deklarację przed tym terminem, zostanie ona uznana jako dostarczona 15 lutego, a co za tym idzie termin ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku biegnie od tego właśnie dnia. Urząd Skarbowy ma 45 dni na zwrot w przypadku złożenia zeznania w formie elektronicznej i 3 miesiące w przypadku formy papierowej.

Natomiast końcowe terminy złożenia deklaracji to:

– 2 marca w przypadku PIT-28

– 30 kwietnia w przypadku deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Jednocześnie są to ostateczne terminy przekazywania danego podatku do Urzędu Skarbowego.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w sporządzaniu deklaracji rocznych i wielu innych sprawach księgowo – podatkowych, zapraszamy do kontaktu: https://profin.radom.pl/kontakt/

JPK-VAT

MIKRORACHUNEK PODATKOWY – WĄTPLIWOŚCI PODATNIKÓW

By | Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Od 1 stycznia 2020 roku funkcjonują nowe osobiste mikrorachunki podatkowe, na które wszyscy podatnicy są zobowiązani są wpłacać podatki PIT, CIT i VAT. Każdy ma zatem własny numer rachunku, zamiast dotychczasowych numerów właściwych dla odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Numer mikrorachunku można otrzymać w Urzędzie Skarbowym lub wygenerować samodzielnie na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/?fbclid=IwAR0v4ih1Yae_K_tcMBIUGmvRGCVr_CeHtpnNiIv4mu–D0Qilk2nMkpV_a4

Znajduje się tam generator numerów mikrorachunków, z którego można korzystać wielokrotnie. Nie jest to również ograniczone czasowo i nie przestanie funkcjonować np. za miesiąc. Korzystając z generatora można otrzymać numer rachunku nie tylko dla samego siebie, ale również dla znajomego, członka rodziny itp., również pod tym względem nie ma ograniczeń.

WYBÓR WŁAŚCIWEGO MIKRORACHUNKU:

Wątpliwości pojawiają się w momencie, gdy mamy wybrać właściwy nam rodzaj identyfikatora podatkowego: PESEL czy NIP. Od tego zależy wygenerowany numer rachunku. Każdy podatnik może mieć w związku z tym dwa rachunki, oparty o PESEL i o NIP, gdyż numer PESEL lub NIP jest częścią numeru rachunku.

Zatem, kiedy należy użyć numeru NIP, a kiedy PESEL? Część wątpliwości wyjaśnia Ministerstwo Finansów:

 PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:

– nie prowadzisz działalności gospodarczej

– lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT

NIP, jeśli:

– prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT

– lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Czyli w uproszczeniu – NIP dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, PESEL nieprowadzących. NIP będzie też dotyczył osób nieprowadzących działalności ale będących zarejestrowanymi podatnikami VAT, bo taka możliwość występuje w gospodarce.

Jeżeli podatnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych, odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy w jego imieniu zajmuje się pracodawca. Wykorzystuje on przy tym własny mikrorachunek podatkowy, gdzie przekazuje zaliczki za wszystkich pracowników zbiorczo. Zatem indywidualny mikrorachunek pracownika do tego mu niepotrzebny.

Kolejna wątpliwość pojawia się przy rozliczaniu wpłat podatku dochodowego przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, ale uzyskujące przychody np. z najmu prywatnego lokali mieszkalnych. Są to osoby będące samodzielnymi płatnikami podatków, co mogłoby sugerować wykorzystanie mikrorachunku z NIPem. Jednakże według informacji uzyskanej w Krajowej Informacji Skarbowej właściwym rodzajem mikrorachunku będzie ten z numerem PESEL, o ile podatnik nie jest równocześnie przedsiębiorcą.

Pojawiły się również błędne wyjaśnienia niektórych instytucji, mówiące o wpłacie na indywidualne konto również innych podatków, np. od spadków i darowizn, czy nawet mandatów karnych. Nie jest to prawdą, indywidualny mikrorachunek dotyczy wyłącznie podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych oraz VATu, pozostałe rozrachunki regulujemy na dotychczasowych zasadach.

Dotychczasowe numery rachunków Urzędów Skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT po 31 grudnia 2019 r. przestają istnieć, nie da się na nie zapłacić podatków, a pomyłkowo zapłacone mają być zwracane do wpłacających.

W tej i wielu innych sprawach zapraszamy do kontaktu: https://profin.radom.pl/kontakt/

Wzrost płacy minimalnej

WZROST PŁACY MINIMALNEJ 2020 R.

By | kadry i płace

Od 1 stycznia 2020 r. płaca minimalna brutto dla pracowników pełnoetatowych wyniesie 2600zł. brutto. Oznacza to wzrost o 350 zł. w stosunku do roku 2019. Oprócz wyższych wynagrodzeń dla pracowników oznacza to również wzrost kosztów zatrudnienia dla pracodawców, większy niż 350zł.

Związane jest to z obciążeniem pracodawców częścią składek ZUS, niepotrącaną z wynagrodzeń brutto pracowników.

Obciążenie pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika wynosi:

  • Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% wynagrodzenia brutto
  • Ubezpieczenie rentowe: 6,5%
  • Ubezpieczenie wypadkowe: 1,67% *
  • Fundusz Pracy: 2,45%
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,1%

*standardowa stawka, więcej informacji np. w poradnikach ZUS: https://www.zus.pl/

RAZEM – ZUS obciążający pracodawcę powyżej wynagrodzenia brutto pracownika to dodatkowe 20,48% tego wynagrodzenia, czyli 532,48zł. w odniesieniu do nowej płacy minimalnej.

Natomiast z wynagrodzeń brutto samego pracownika potrącane jest:

  • Ubezpieczenie emerytalne: 9,76%
  • Ubezpieczenie rentowe: 1,5%
  • Ubezpieczenie chorobowe: 2,45%
  • Ubezpieczenie zdrowotne: 9%

RAZEM – ZUS obciążający pracownika: 22,71%, czyli 590,46zł. przy nowej płacy minimalnej.

Łącznie całkowite obciążenie składkami ZUS wynosi 43,19% wynagrodzenia brutto.

Po doliczeniu do wynagrodzenia brutto dodatkowych obciążeń pracodawcy składkami ZUS w wysokości 20,48%, czyli 532,48zł w odniesieniu do nowej płacy minimalnej łączne obciążenie pracodawcy zatrudnieniem pracownika na pensji minimalnej wyniesie: 3132,48 zł.

Jak zatem wyglądać będzie ostatecznie wynagrodzenie, które otrzyma pracownik „na rękę”?

Po potrąceniu składek ZUS musimy jeszcze odjąć zaliczkę na podatek dochodowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy przysługuje zwolnienie od podatku. W przypadku pensji minimalnej zaliczka wyniesie 121zł, zatem po potrąceniu wszystkich obciążeń pracownik otrzyma ok. 1920zł.

Różnica pomiędzy całkowitym obciążeniem pracodawcy a kwotą wypłacaną pracownikowi jest jak widać bardzo wysoka.

Wzrost obciążeń pracodawców w stosunku do roku poprzedniego w związku ze wzrostem płacy minimalnej wyniesie ok. 15,6%. Jest to oczywiście znacznie powyżej dotychczasowej inflacji ale, miejmy nadzieję, nie spowoduje znacznego wzrostu cen. Pewne zachowania rynku są jednak trudne do przewidzenia.

W tej i wielu innych sprawach zapraszamy do kontaktu: https://profin.radom.pl/kontakt/

Biała lista podatników VAT

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT

By | Koszty uzyskania przychodów, Rachunkowość, VAT

„Biała lista” to szczegółowy wykaz informacji o przedsiębiorstwach będących podatnikami VAT. Funkcjonuje od 1 września 2019r. i można na niej znaleźć informacje o podatnikach VAT, takie jak nazwa firmy, siedziba, NIP, REGON oraz NUMER RACHUNKU BANKOWEGO.

Właśnie numer rachunku bankowego ma tutaj kluczowe znaczenie, gdyż od 1 stycznia 2020 r wprowadzone zostaną sankcje za wykonywanie przelewów spełniających określone kryteria na rachunki inne niż zgłoszone do rejestru „Białej listy”.

W przypadku otrzymania faktury VAT na kwotę powyżej 15tys. zł przed dokonaniem płatności przedsiębiorca ma obowiązek sprawdzenia, czy numer rachunku bankowego, na który będzie dokonana płatność jest numerem podanym w wykazie „Białej listy”. Nabywca ma obowiązek dokonania przelewu na rachunek podany w wykazie, w przeciwnym wypadku takiego wydatku nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów oraz będzie odpowiadał solidarnie za część zobowiązań swojego dostawcy z tytułu podatku VAT w przypadku, gdy ten nie rozliczy się właściwie z Urzędem Skarbowym.

Sankcje za nieprzestrzeganie odpowiedniego sposobu płatności są zatem bardzo wysokie. Gdzie zatem znaleźć „Białą listę” i jak z niej korzystać? Jest ona dostępna pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

W odpowiedniej pozycji wpisujemy znane nam dane przedsiębiorcy, np. NIP i wyszukujemy potrzebne informacje o rachunku bankowym.

Pewnym problemem jest to, że w wykazie widnieją główne numery rachunków rozliczeniowych, w ramach których mogą istnieć wirtualne konta przyporządkowane określonym kontrahentom, jak to ma miejsce w przypadku płatności za energię elektryczną czy usługi telekomunikacyjne. Trwają natomiast prace nad zapewnieniem bezpieczeństwa takich transakcji, które mają być ukończone przed styczniem 2020r.

Na „Białej liście” widnieją wyłącznie firmowe rachunki bankowe, co oznacza, że jeżeli przedsiębiorca nie ma założonego firmowego rachunku bankowego i korzysta z rachunku prywatnego, jego rachunek nie znajdzie się w wykazie. Oznacza to, że część firm będzie musiała taki rachunek zarejestrować co zwiększy koszty prowadzenia działalności. Rachunek firmowy staje się jednak coraz bardziej potrzebny, choćby ze względu na split payment – mechanizm podzielonej płatności  – z rachunku prywatnego nie jest możliwe wykonywanie takich przelewów.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w tej i w wielu innych kwestiach księgowo – podatkowych, zapraszamy do kontaktu: https://profin.radom.pl/kontakt