All Posts By

Jolanta

Biuro Rachunkowe ProFin

PIT- 2020: ROZLICZENIA ROCZNE – KRAJOWE I ZAGRANICZNE

By | Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT, Rozliczenia z Urzędem Skarbowym | No Comments

Certyfikowane Biuro Rachunkowe ProFin oferuje fachową pomoc w sporządzeniu i wysyłce rocznych deklaracji PIT za rok 2020.

Rozliczamy wszystkie roczne deklaracje PIT – 28, 36, 36L, 37 … wraz z załącznikami, w super cenie od 30zł za deklarację, 10zł za załącznik.

Pomagamy w prawidłowym rozliczeniu ULG PODATKOWYCH.

Rozliczamy także DOCHODY ZAGRANICZNE (PIT 36 z załącznikiem  PIT Z/G): Holandia, Norwegia, Niemcy i inne kraje

Sporządzamy również korekty deklaracji z lat ubiegłych.

Istnieje możliwość wysyłki dokumentów elektronicznie – nie ma konieczności przyjeżdżania do Biura.

Zapraszamy!!!

Kontakt:

Adres: Radom, ul. Moniuszki 2B lok.5, tel. 608-336-587, e-mail: biuro@profin.radom.pl

Biuro Rachunkowe ProFin Radom

ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2021

By | ZUS

Znamy już wysokość składek ZUS  dla osób prowadzących działalność gospodarczą obowiązujących za rok 2021. Pierwszą składkę według nowej stawki przedsiębiorcy zapłacą za styczeń, zatem w terminie do 10 lub 15 lutego.

Wysokość składek 2021:

Pełny ZUS: z ubezpieczeniem chorobowym (dobrowolnym): 1457,49zł, bez chorobowego: 1380,18zł

Składki preferencyjne – pierwsze 24 miesiące działalności po zakończeniu lub rezygnacji z Ulgi na start: z chorobowym: 647,59zł, bez chorobowego: 627,01zł

Ulga na Start: (wyłącznie składka zdrowotna): 381,81zł

Procentowy wzrost składek względem ubiegłego roku jest zróżnicowany. Stosunkowo nieduży wzrost obciążeń ZUSowskich (o 1,8%) obserwujemy przy pełnych składkach, a znacznie większa różnica (6,30%) ma miejsce przy składkach preferencyjnych. Również w wartościach liczbowych mamy sytuację taką, że „pełny” ZUS wzrósł o 26,01zł, podczas gdy preferencyjny aż o 38,45zł, razem ze składkami chorobowymi. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zróżnicowana podstawa wyliczania składek dla różnych grup przedsiębiorców. Na stosunkowo wysoki wzrost obciążeń ZUS nowych przedsiębiorców wpływa wzrost obowiązującej płacy minimalnej w gospodarce, do poziomu 2800zł od stycznia 2021r.

Biuro Rachunkowe ProFin Radom

PODATEK OD SPADKÓW – ZWOLNIENIE NAJBLIŻSZEJ RODZINY

By | Bez kategorii

Ustawa o podatku od spadków i darowizn zwalnia od obowiązku zapłaty tego podatku najbliższą rodzinę. Nie czyni jednak tego bezwarunkowo, nakłada obowiązek złożenia zawiadomienia do Urzędu Skarbowego, w odpowiednim terminie, niedopełnienie tego obowiązku lub spóźnienie się z terminem skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku. Na złożenie oświadczenia uprawnieni do ulgi mają co do zasady 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego

Zawiadomienie składamy na druku SD-Z2, w terminie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku, albo 6 miesięcy od zarejestrowania u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Nie warto czekać na ostatnie dni tego terminu. Urząd Skarbowy wymaga przedstawienia wiarygodnego zestawienia składników masy spadkowej podlegającej dziedziczeniu, wraz z wyszczególnieniem ich wartości.

Przy określaniu wartości nieruchomości kierujemy się tutaj ich wartością rynkową. Nie jest konieczne przedstawienie wyceny rzeczoznawcy majątkowego ds. nieruchomości. Podobnie z wartością pojazdów podlegających dziedziczeniu. Natomiast jeśli chodzi o dziedziczenie oszczędności na rachunkach bankowych, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z banku o wartości wkładów na dzień śmierci spadkodawcy. Takie zaświadczenie nie jest wydawane przez bank „od ręki”, często też podlega opłacie i możemy na niego czekać kilka tygodni, warto zatem pomyśleć o tej formalności z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby nie stracić prawa do ulgi podatkowej.

Inną kwestią jest dyspozycja na wypadek śmierci dotycząca wkładu oszczędnościowego w banku. Taki wkład nie podlega dziedziczeniu łącznie z całą masą spadkową, podobnie natomiast może być zwolniony od podatku spadkowego, zwłaszcza, że chodzi tutaj wyłącznie o najbliższą rodzinę. Pamiętać tutaj jednak musimy o dacie – sześciomiesięczny termin na złożenie zawiadomienia SD-Z2 zaczyna swój bieg od daty śmierci właściciela oszczędności. Nie ma znaczenia tutaj fakt, że bank zawiadamia Urząd Skarbowy o fakcie realizacji dyspozycji, zawiadomienie SD-Z2 musi zostać złożone przez osobę nabywającą wkład oszczędnościowy, jest to warunkiem zwolnienia z podatku.

Formularz SD-Z2 składamy w Urzędzie Skarbowym odpowiednim dla:

 • miejsca położenia nieruchomości – jeśli przynajmniej jedna z nabytych rzeczy to:
  • nieruchomość,
  • użytkowanie wieczyste,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania,
  • spółdzielcze prawo do pomieszczenia użytkowego,
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawo do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości lub służebność,
 • ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy – w pozostałych przypadkach. Jeśli nie ma takiego miejsca – dla ostatniego miejsca jego pobytu. Dotyczy to też sytuacji, gdy dostajemy na przykład 2 nieruchomości położone w różnych miejscach.

Jeżeli nie zostanie dopełniony obowiązek złożenia zawiadomienia SD-Z2 w odpowiednim terminie, zapłata podatku od spadku odbywa się tutaj na zasadach ogólnych, dla tzw. pierwszej grupy podatkowej, obejmującej najbliższą rodzinę, tj.: małżonka(-ę), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierba(-icę), ojczyma, macochę, rodzeństwo, teściowych, zięcia, synową. Opodatkowaniu w tym wypadku podlega wartość nabycia od jednej osoby spadku o wartości przekraczającej 9.637 zł , co stanowi kwotę wolną od podatku. Podatek obliczamy tutaj według tabeli:

Kwota nadwyżki w złPodatek wynosi
ponaddo
10.278
20.556
10.278
20.556
3%
308 zł 30 gr i 5% od nadwyżki ponad 10.278 zł
822 zł 20 gr i 7% od nadwyżki ponad 20.556 zł

W ostatnich dniach weszła w życie nowelizacja prawa spadkowego, rozszerzająca krąg osób zwolnionych z podatku spadkowego. Obecnie za zstępnych w rozumieniu ustawy uważa się również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), a za wstępnych także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej (art.14 p.4a Ustawy o podatku od spadków o darowizn, z dn. 28.07.1983r, stan prawny na 27.10.2020)

 Pełną treść ustawy można znaleźć m.in.:

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,2,29,167,1018,,,ustawa-z-dnia-28071983-r-o-podatku-od-spadkow-i-darowizn.html

Zapraszamy do kontaktu z Biurem:

JPK-VAT

NOWY JPK-VAT – NA CZYM POLEGA

By | Rachunkowość, VAT

Od 1 października 2020r. wszystkich podatników VAT obowiązują nowe struktury JPK-VAT z deklaracją, JPK-V7M (miesięczna) i JPK-V7K (kwartalna), które zastąpią dotychczasowe odrębnie wysyłane deklaracje VAT I JPK.

Nowe deklaracje są jednak nie tylko połączeniem dotychczasowych dokumentów, wymagają dużo większego zakresu przekazywanych informacji.

Główna część obowiązku prawidłowego sporządzenia deklaracji spoczywa oczywiście na księgowych. Natomiast nie będzie to możliwe bez dokładnej informacji ze strony przedsiębiorców.

W skrócie, oprócz dotychczasowych informacji nowa deklaracja JPK-V7 wymaga podania dodatkowych atrybutów dokumentów dotyczących zakupów i sprzedaży:

Jeśli chodzi o sprzedaż, określono 13 grup towarów i usług (GTU), które wymagają oznaczenia w deklaracji. Są to towary i usługi uznawane za „bardziej wrażliwe”, czyli takie, gdzie częściej zdarzały się nieprawidłowości, stąd wymóg ich szczególnego oznaczania. Wymóg dotyczy deklaracji, powszechnie mówi się o obowiązku oznaczania już dokumentów sprzedażowych przez przedsiębiorców, jednak nie ma takiego prawnego obowiązku. Nie jest on zdefiniowany żadnym aktem prawnym – tylko praktyczną możliwością właściwego sporządzenia deklaracji – nie zawsze z samej faktury wynika czego ona dotyczy.

Stąd serdeczna prośba księgowych do przedsiębiorców o oznaczanie faktur sprzedaży kodem GTU, jeżeli dotyczą one:

Opis grupy (w ten sposób należy wskazać transakcję w JPK)Rodzaj transakcji objętych grupowaniem
GTU_01Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_02Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy. (paliwa, benzyny, gaz..)
GTU_03Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
GTU_04Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_05Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_06Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_07Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.
GTU_08Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_09Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
GTU_10Dostawa budynków, budowli i gruntów.
GTU_11Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
GTU_12Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
GTU_13Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Oznaczenia te nie dotyczą zbiorczych informacji sporządzanych przy pomocy kas rejestrujących.

Kod GTU, jeżeli druk faktury nie przewiduje specjalnej pozycji, można dodać w nazwie towaru i usługi. Jest to wyłącznie wewnętrzne przyporządkowanie i podanie tutaj błędnego kodu lub niepodanie go w ogóle nie powoduje konieczności wystawiania korekty faktury. Ale staramy się, żeby wszystko było ok 🙂 

Oprócz określania kodu GTU wprowadzono wymóg podawania dodatkowych atrybutów dokumentów zakupu i dostawy, m. in.:

FP – faktura do paragonu. Dokument ten trafia do części informacyjnej deklaracji, nie ewidencyjnej. Tzn, podatek będzie naliczany na podstawie raportu zbiorczego z kasy rejestrującej, ale faktury wystawiane do paragonów należy księgować i wysyłać o nich informacje. Zatem wystawiając taką FP wpisujemy, do którego jest paragonu. Oczywiście, po uprzednim nabiciu na kasę fiskalną. Przypominamy o obowiązku podawania na paragonie NIPu nabywcy, jeżeli jest on przedsiębiorcą i będzie potrzebował faktury.

MPP – metoda podzielonej płatności czyli split payment

MR_UZ – marża – towary używane

SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej.

MK – faktura zakupu – metoda kasowa (tutaj wystawca faktury ma obowiązek umieszczenia informacji)

i inne….

Oznaczenia te warto wpisywać na dokumencie, jeżeli nie wynikają one jasno z jego treści.

Widzimy zatem, że zwiększa się znacznie zakres informacji, które będą przekazywane za pomocą nowych deklaracji. Wprawdzie zamiast osobno wysyłanych deklaracji VAT i plików JPK mamy teraz łączną deklarację zawierającą cześć rozliczeniową i informacyjną, ale do wielu dokumentów trzeba obecnie dodać liczne dodatkowe informacje na etapie księgowania i dołączyć je w wysyłanej nowej strukturze JPK-V7.

Biuro Rachunkowe ProFin: kontakt

e-mail: biuro@profin.radom.pl, tel. 608-336-587

https://profin.radom.pl/kontakt/

Biuro Rachunkowe ProFin Radom

NOWY JPK-V7 OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

By | Rachunkowość, Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, VAT

W ostatnich dniach zapadła decyzja o przesunięciu daty wprowadzenia nowych deklaracji JPK-V7 w odniesieniu do wszystkich podatników VAT, na dzień 1 października 2020 roku. Tym samym, mamy kolejne przesunięcie terminu wprowadzenia tej zmiany, pierwotnym terminem miał być 1 kwietnia dla dużych firm i 1 lipca dla pozostałych, potem 1 lipca dla wszystkich. Jednakże sytuacja związana z koronawirusem i wieloma trudnościami w gospodarce spowodowała, że rząd zdecydował o kolejnej zmianie. Przesunięcie terminu należy uznać za pozytywne, to nie najlepszy moment na zmiany tego formatu, wiele firm pracuje w ograniczonym zakresie i w sposób zdalny. Zmiana wymaga też aktualizacji oprogramowania finansowo – księgowego na wersję dostosowaną do tworzenia nowych struktur.

Nowa deklaracja JPK-V7 ma być połączeniem dotychczasowych struktur VAT-7 i JPK-VAT, uzupełnionym o dodatkowe informacje. Mają się w niej znaleźć np. informacje o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności oraz sprzedaży tzw. towarów wrażliwych, będących pod wnikliwą obserwacją fiskusa, ze względu na występujące w przeszłości nadużycia.

Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego i większą cyfryzację podatków i znacznie zaostrzają wymogi odnośnie jakości danych przekazywanych w deklaracjach. Wprowadzono nowość, jaką jest możliwość nałożenia kary w wysokości 500zł za każdy błąd w danych wskazany przez administrację podatkową, który nie zostanie poprawiony w trybie złożenia korekty w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Dodatkowe trzy miesiące to czas na wdrożenie zapowiedzianych zmian i uniknięcie niepotrzebnych i kosztownych błędów.

Wiele ciekawych informacji na ten temat m. in. tutaj:

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/obowiazek-podatkowy/3580823,2,Zmiany-w-VAT-w-2020-roku-jak-sie-przygotowac.html

Biuro Rachunkowe ProFin: kontakt

e-mail: biuro@profin.radom.pl, tel. 608-336-587

Biuro Rachunkowe ProFin Radom

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI W FORMIE SPÓŁKI Z O.O. – CZY TO SIĘ OPŁACA?

By | CIT, Rachunkowość, Spółka z o.o.

Jedną z form działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to spółka kapitałowa działająca w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych i mająca osobowość prawną. Proces tworzenia spółki jest zatem odmienny od uzyskania wpisu o działalności gospodarczej w CEIDG.

Minimalny kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki jest nieduży – zaledwie 5 tys. zł, co zachęca wspólników z niewielkim kapitałem.  Jednocześnie nazwa spółka z o.o. daje pewien prestiż, co może mieć znaczenie marketingowe dla rozwoju działalności.

Dodatkowo sama nazwa spółki – z ograniczoną odpowiedzialnością – sugeruje, że jeżeli działalność nam się nie powiedzie, stracimy co najwyżej zaangażowany w spółkę kapitał. Nie do końca tak to wygląda.

Założenie spółki z o.o. zgodnie z KSH wymaga:

-Zawarcia umowy Spółki;

– Wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki,

– Powołania zarządu;

– Ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa Spółki;

– Wpisu do rejestru

Umowy spółki co do zasady powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego oraz wraz z wnioskiem o wpis do KRS i załącznikami złożona w odpowiednim sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę spółki. Ponosimy zatem na starcie koszt opłat notarialnych oraz koszt wpisu do rejestru sądowego, który wynosi 500zł plus 100zł za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Koszt ten można zmniejszyć do 350zł jeżeli skorzystamy z gotowego wzorca umowy i zarejestrujemy spółkę przez portal S24. Gotowy wzorzec umowy ma jednak swoje ograniczenia, można go modyfikować tylko w ograniczonym zakresie. Nie daje np. prawa do podejmowania w trakcie roku obrotowego uchwał Zarządu odnośnie decyzji o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy. Bez tego elementu wspólnicy nie mają dostępu do wypracowanych zysków aż do zatwierdzenia sprawozdania finansowego po końcu roku i podjęcia decyzji o podziale zysku. Chcąc zmniejszyć początkowe koszty rejestracji i korzystając z gotowego wzorca S24 wspólnicy będą zmuszeni do notarialnej zmiany umowy i zgłoszenia tej zmiany do KRS, co powoduje zwielokrotnienie kosztów.

Problem braku dostępu do zysków wspólnicy próbują też  „obchodzić” spisując umowy o pracę z sobą samym, bądź umowy najmu lokalu spółce będącego prywatną własnością wspólnika.

Wspólnicy spółki z o.o. z tytułu posiadanych udziałów nie mają obowiązku odprowadzania składek ZUS. Jeżeli wchodzi w grę umowa o pracę to oczywiście należy wtedy opłacać składki. Jeżeli nie – co do zasady założenie spółki z o.o. nie daje takiego obowiązku, chyba że spółka została zawarta przez jedynego wspólnika – osobę fizyczną mającą 100% udziałów. Również jeżeli wspólnicy nie mają innego tytułu do ubezpieczenia – to opłacanie chociażby składki zdrowotnej może okazać się koniecznością. Obecnie składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi 483,09zł plus opłaty dodatkowe jeżeli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym wynosiła powyżej 3 miesięcy.

Jeżeli natomiast przedsiębiorca posiada inny tytuł do ubezpieczenia, zwłaszcza zdrowotnego, nie myśli w tym momencie o powiększaniu kapitału na przyszłą emeryturę, spółka z o.o. daje możliwość uniknięcia opłacania składek ZUS.

Prowadzenie spółki z o.o. wiąże się z obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości spółki. Nawet przy niewielkich rozmiarach działalności wszystkie operacje muszą być zawarte w księgach rachunkowych. Pełna księgowość wiąże się z dużo większym nakładem pracy niż ma to miejsce w księgowości uproszczonej, tworzymy Politykę rachunkowości firmy, Plan kont, Bilans otwarcia, księgujemy wszystkie operacje, po zakończeniu roku sporządzamy Sprawozdania finansowe … zatem koszt księgowości będzie tutaj dużo wyższy niż przy księdze przychodów i rozchodów.

Spółka z o.o. musi posiadać również własne konto firmowe, korzystanie z prywatnych rachunków wspólników jest nie do przyjęcia. Środki na koncie firmowym są ściśle zarachowane i wspólnicy nie mogą nimi dysponować na swoje prywatne potrzeby.

Kolejnym obciążeniem dla wspólników spółki z o.o. jest podwójne opodatkowanie. Dochody spółki są opodatkowane podatkiem CIT, który wynosi 9% lub 19%, a z następnie wypłaty dywidend dla wspólników są opodatkowane zryczałtowanym  podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Pozostaje kwestia ryzyka. Co do zasady wspólnicy w spółce z o.o. nie odpowiadają swoim prywatnym majątkiem za długi spółki. Jednakże członkowie Zarządu spółki  – a w małych spółkach są nimi właśnie wspólnicy – już odpowiadają. Nie mogą się tutaj powoływać na swoją niewiedzę lub brak doświadczenia.

Podsumowując, rozpoczynając prowadzenie własnej działalności należy rozważyć wszystkie wady i zalety poszczególnych form przedsiębiorstwa. Może się okazać, że najprostsze rozwiązanie – rejestracja działalności w CEIDG, może okazać się najlepszym. Owszem, wiąże się z koniecznością odprowadzania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność, jeżeli jednak przedsiębiorca jest uprawniony do tzw. Ulgi na start, początkowe obciążenie składkami wynosi obecnie 362,34zł, które w dodatku w większości możemy odjąć od podatku dochodowego. Odchodzą natomiast wysokie koszty rejestracji i prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej.

Kwestię ryzyka przedsiębiorcy może warto natomiast zniwelować sensowną polisą ubezpieczeniową.

Biuro Rachunkowe ProFin: kontakt

e-mail: biuro@profin.radom.pl, tel. 608-336-587

Biuro Rachunkowe Profin Radom

TARCZA ANTYKRYZYSOWA A PODATEK DOCHODOWY

By | Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT, Rachunkowość, Tarcza Antykryzysowa

W sytuacji panującego kryzysu związanego z koronawirusem SARS-CoV-2 rząd Polski, podobnie jak w innych krajach, stworzył pakiet pomocowy zwany tarczą antykryzysową – dla przedsiębiorstw i pracowników. Niniejsze opracowanie nie jest opisem rodzaju pomocy, jaki można uzyskać w ramach pakietu. O tym napisano już bardzo wiele. Przedstawia natomiast wpływ poszczególnych rozwiązań na podatek dochodowy.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

W ramach pakietu rządowego przedsiębiorcy mają możliwość zwolnienia ze składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj. W przypadku spełnienia kryteriów otrzymania dofinansowania przez przedsiębiorcę może on „zyskać” ponad 4 tys. zł. jeżeli jest płatnikiem pełnych składek ZUS. Nie stanowi to oczywiście przychodu przedsiębiorcy i jako takie nie podlega zapisom w księdze podatnika, ale ma wpływ na wysokość podatku dochodowego w bieżącym roku. Składki na ubezpieczenie społeczne, jeżeli są zapłacone przez podatnika, odlicza się od dochodu, a składki zdrowotne od podatku dochodowego. Zatem brak zapłaty dla ZUS wiąże się z nieco większymi zaliczkami na podatek dochodowy, jeżeli oczywiście firma funkcjonuje na tyle dobrze, że te zaliczki zobowiązana jest odprowadzać. Będzie miał również wpływ na rozliczenie roczne przedsiębiorcy.

Pożyczka dla przedsiębiorców z PUP w wysokości 5 tyś. zł

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, o której mówimy udzielana jest na wniosek złożony w odpowiednim Urzędzie Pracy. Samo otrzymanie pożyczki nigdy nie jest przychodem przedsiębiorcy. Tutaj jest natomiast możliwość uzyskania zwolnienia z konieczności spłaty, jeżeli po trzech miesiącach od dnia udzielenia pożyczki przedsiębiorca nadal prowadzi swoją firmę i poinformuje o tym fakcie pożyczkodawcę w ciągu 14 dni od daty, w której minął termin trzymiesięczny. Należy pilnować tego terminu, gdyż spóźnienie się choćby o 1 dzień spowoduje brak możliwości zwolnienia ze spłaty.

Zatem jest duża szansa na to, żeby otrzymana pożyczka była bezzwrotna. Wątpliwości, czy umorzenie pożyczki jest przychodem przedsiębiorcy wyjaśnił ustawodawca. W akcie regulującym przyznanie pomocy, po nowelizacji, zapisano, że przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów updof i updop (nowy art. 15zzd ust. 10 specustawy).

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych

W skrócie, świadczenie postojowe z ZUS jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osiągnęli przychód o co najmniej 15% niższy niż przychód poprzedniego miesiąca, jeżeli pozostałe warunki przyznania pomocy zostały spełnione. W kolejnych miesiącach kryterium jest brak poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Świadczenie można otrzymać maksymalnie trzy razy i jest ono nieopodatkowane i nieoskładkowane. Zatem jako takie nie stanowi przychodu przedsiębiorcy.

Świadczenie postojowe może również otrzymać osoba wykonująca prace w ramach umowy cywilnoprawnej, wniosek taki powinien być złożony do ZUS przez jej zleceniodawcę lub zamawiającego. Świadczenie takie również jest nieoskładkowane i nieopodatkowane.

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników

Pracodawcy otrzymujący dofinansowanie do kosztów utrzymania pracowników klasyfikują otrzymane środki jako pozostałe przychody (operacyjne). Wpływ na podatek dochodowy będzie i tutaj neutralny gdyż otrzymane środki są wydatkowane na pokrycie kosztów zatrudnienia i zachowanie miejsc pracy w sytuacji kryzysowej.

Przesunięcie terminu złożenie rozliczenia rocznego podatku dochodowego – z 30 kwietnia do końca maja. Termin uległ wydłużeniu w ramach regulacji „tarczy” i, co ważne, rozliczenie podatku z Urzędem Skarbowym w tym terminie nie powoduje naliczania odsetek od niezapłaconego podatku, jakie byłyby normalnie naliczone w sytuacji przekroczenia ustawowego terminu zapłaty podatku dochodowego do dnia 30 kwietnia.

Tak w skrócie przedstawia się zależność głównych form finansowej pomocy państwa związanych z tarczą antykryzysową.

W tej i wielu innych sprawach zapraszam do kontaktu:

e-mail: biuro@profin.radom.pl, tel. 608-336-587

Ulga termomodernizacyjna

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

By | Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

Nadal trwa okres rozliczeń podatku dochodowego za rok 2019. Wielu Polaków myśli zupełnie o czymś innym – temat pandemii koronawirusa przesłonił wszystkie inne sprawy. Został zresztą przedłużony do dnia 31 maja czas na złożenie PITów za rok 2019, jednakże nie znaczy to, że musimy czekać do ostatniej chwili, zwłaszcza jeżeli przysługuje nam zwrot nadpłaty podatku dochodowego. Im szybciej złożymy deklarację, tym szybciej otrzymamy zwrot.

Wśród rozliczeń podatku dochodowego nową ulgą jest ULGA TERMOMODERNIZACYJNA. Nie każdy może z niej skorzystać, ale warto sprawdzić, czy akurat nam się nie należy, zwłaszcza że można tu pomniejszyć podstawę opodatkowania nawet o 53 tys. zł. Wokół tej ulgi krąży zresztą kilka mitów i niedopowiedzeń. Jak sytuacja zatem wygląda zgodnie z podstawą prawną oraz dostępnymi interpretacjami służb skarbowych?

Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy zdecydowali się na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tej nieruchomości. Nie skorzystają z ulgi najemcy domów ani osoby, u których prawo własności nie jest potwierdzone – np. brak postępowania spadkowego. Faktury dotyczące wydatków muszą być również wystawione na właściciela, który chce dokonać odliczeń, a nie np. na małżonka lub osobę trzecią. Nie mogą skorzystać z ulgi właściciele mieszkań w domach wielorodzinnych – blokach, kamienicach; a w stosunku do domów jednorodzinnych taką granicą jest wydzielenie wewnątrz maksymalnie dwóch mieszkań wewnętrznych, bądź jednego mieszkania i lokalu użytkowego o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni domu. Ważne jest też, żeby dom, względem którego podjęliśmy się termomodernizacji, nie był domem w budowie. Nie ma natomiast obowiązku rozpoczynania projektu od audytu termomodernizacyjnego.

Nałożony jest na inwestora obowiązek, aby projekt został ukończony w ciągu trzech lat od rozpoczęcia, licząc od końca roku, w którym zaczęto modernizację. Czyli sam np. zakup nowoczesnego kotła gazowego kondensacyjnego bez jego montażu w ciągu następnych trzech lat nie uprawnia nas do ulgi, a ewentualne odliczenia będziemy musieli zwrócić, jeśli nie skończymy projektu.

Realizacja projektu może trwać zatem ponad trzy lata. Możemy odliczyć wydatki poniesione w 2019 roku na projekt, który został rozpoczęty wcześniej. I tak np. jeżeli termomodernizacja została rozpoczęta w 2017 roku, czas na jej dokończenie minie 31 grudnia 2020 roku, czyli trzy lata od końca roku rozpoczęcia. Wydatków z lat poprzednich nigdzie jednak nie odliczymy, natomiast przedstawienie dokumentacji z samego roku 2019, podczas gdy inwestycja trwa trzeci rok, byłoby zbyt „wyrwane z kontekstu”. Sama część wydatków poniesionych w roku 2019 mogłaby nie świadczyć o całościowym celu ich poniesienia – bo np. w poprzednim roku położyliśmy na ścianie styropian, a w tym został on dopiero pokryty siatką i tynkiem.

Zatem do wyliczenia ulgi za rok 2019 wykorzystujemy TYLKO faktury z roku 2019.

W związku z brakiem wymogu początkowego audytu mamy stosunkowo dużą swobodę określenia terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Również określenie daty końca projektu, o ile w danym przypadku nie jest wymagany odbiór techniczny przez kwalifikowanych specjalistów, leży w gestii inwestora i może mieć formę oświadczenia, oczywiście zgodnego ze stanem faktycznym. Zatem jeżeli np. drobny wydatek został poniesiony w roku 2017, a realizacja projektu na dobre rozpoczęła się w 2019r – nie uwzględniajmy tamtego wydatku. Zablokujemy sobie w ten sposób możliwość wykorzystania ulgi w kolejnych latach, jeśli projekt by się przedłużał.

Dowodem poniesionych wydatków uprawniającym do ulgi są faktury wystawione przez czynnych podatników podatku VAT – czyli faktury VATowskie. Do ulgi wykorzystujemy kwotę brutto – wraz z VATem. Wydatki nieudokumentowane bądź udokumentowane innego rodzaju potwierdzeniami nie stanowią podstawy do ulgi. Jeżeli nie mamy faktur VATowskich potwierdzających np. prace montażowe – to po prostu ich nie odliczamy.

Jeśli chodzi o katalog materiałów oraz usług, których dotyczy ulga termomodernizacyjna, to zacytujemy tutaj treść rozporządzenia  (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych):

WYKAZ RODZAJÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ I USŁUG ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH

1. Materiały budowlane i urządzenia:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11) pompa ciepła wraz z osprzętem;

12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

2. Usługi:

1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2) wykonanie analizy termograficznej budynku;

3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10) montaż pompy ciepła;

11) montaż kolektora słonecznego;

12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13) montaż instalacji fotowoltaicznej;

14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

W sieci dostępne są też bardziej szczegółowe interpretacje organów podatkowych, z których warto korzystać w przypadku wątpliwości, czy poniesiony wydatek kwalifikuje się do odliczenia w ramach ulgi. I tak można np. znaleźć interpretację mówiącą o możliwości odliczenia: blachy do pokrycia dachu, wełny mineralnej wraz z materiałami montażowymi, systemu rynien – ale utylizacji eternitu – już nie. W razie posiadania faktur, z których nie wynika jednoznacznie, czego dotyczą, a były to wydatki kwalifikujące się do ulgi  – warto opisać treść faktury. Unikniemy stresu w przypadku kontroli z Urzędu Skarbowego, a po długim czasie też sami możemy nie pamiętać, co oznaczał towar na fakturze.

Maksymalna wartość ulgi to 53 tys. zł. i jest to ulga odliczana od DOCHODU, a nie od podatku. Zatem, nie odzyskamy 53 tys. zł. z poniesionych wydatków, lecz obniżymy o tyle podstawę opodatkowania, co np. przy stawce podatku 17,75% daje ok. 9,4 tys. zł. zwrotu podatku przy maksymalnym wykorzystaniu ulgi w jednym roku i powyższej stawce podatkowej. Jeżeli okaże się, że podatnik nie ma wystarczającego dochodu, aby odliczyć całość wydatków w jednym roku, jest możliwość przeniesienia części ulgi na kolejne lata – do sześciu lat od poniesienia pierwszego wydatku.

Ważne jest również, aby posiadane faktury nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu w działalności gospodarczej podatnika – jeżeli tam zostały ujęte, nie można ich ująć ponownie. Również warto pamiętać, że otrzymanie ewentualnych dopłat np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub innych dotacji na ten cel wyklucza możliwość odliczenia wydatku aż do wysokości dotacji.

Z ulgi mogą korzystać podatnicy składający deklaracje: PIT36, PIT36L, PIT37 i PIT28, zatem również opłacający podatek w formie ryczałtu – będzie to wtedy odliczenie od przychodu, nie od dochodu. Ulga jest przypisana do podatnika, nie do inwestycji, zatem jeżeli oboje małżonkowie są właścicielami domu i oboje ponieśli wydatki w kwocie 53tys. zł. – każde z nich może odliczyć taką kwotę od dochodu, o ile spełnią pozostałe kryteria.

Ministerstwo Finansów w swoich objaśnieniach zwraca uwagę na BRAK OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO,  W TYM PRZED ROZPOCZCIEM INWESTYCJI. Krążą jednakże w sieci opracowania mówiące o takiej konieczności, więc sprawdzajmy zawsze ich wiarygodność. W razie wątpliwości odsyłam do: https://www.podatki.gov.pl/media/5262/obja%C5%9Bnienia-podatkowe-z-9-wrze%C5%9Bnia-2019-r-w-sprawie-ulgi-termomodernizacyjnej.pdf

Podobnie nadal można znaleźć opracowania tworzone na podstawie jednego z projektów obecnej ulgi, mówiące o możliwości odliczenia od dochodu tylko 23% poniesionych wydatków, co również nie jest aktualne.

Zapraszam do BIURA podatników chcących skorzystać z ULGI. Gwarantuję najwyższą staranność rozliczeń zgodnych z literą prawa oraz znajomość tematyki remontowej – przydatną przy tego typu rozliczeniach.

W związku z panującą pandemią koronawirusa staramy się ograniczać kontakt osobisty z klientami do niezbędnego minimum, bardzo wiele możemy sobie wyjaśnić przez telefon bądź email, a osobiście jedynie przekazać dokumenty, zachowując wymogi bezpieczeństwa. Oczywiście nadal istnieje możliwość przesłania dokumentów w postaci skanów.

W tej i wielu innych sprawach zapraszam do kontaktu:

e-mail: biuro@profin.radom.pl, tel. 608-336-587


Biuro ProFin Radom

ROZLICZ SWÓJ PIT ZA 2019R. BEZ WYCHODZENIA Z DOMU!

By | Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT | No Comments

Chciałbyś rozliczyć swój podatek dochodowy za rok 2019 bez wizyty w Biurze Rachunkowym? Nie ma problemu. Oprócz tradycyjnej formy kontaktu z Klientami oferujemy możliwość elektronicznej wysyłki dokumentów i rozliczenia deklaracji.

Prześlij nam drogą elektroniczną dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku, np. skany PIT-11, dokumenty poświadczające prawo do korzystania z ulgi. Jeśli nie możesz skorzystać ze skanera – mogą być to czytelne zdjęcia. W odpowiedzi dostaniesz gotową deklarację podatkową. Skontaktuj się z Biurem – np. mailowo biuro@profin.radom.pl , a otrzymasz informację, jakie dokumenty będą potrzebne do Twojego rozliczenia!

Pomagamy również w elektronicznej wysyłce deklaracji do Urzędu Skarbowego!
Zapraszamy i obiecujemy korzystne ceny!

e-mail: biuro@profin.radom.pl, tel. 608-336-587
https://profin.radom.pl/kontakt/

Biuro ProFin Radom

ULGA INTERNETOWA

By | Bez kategorii

Ulga internetowa jest tematem bardzo aktualnym, wszak internet jest obecny w zdecydowanej większości gospodarstw domowych. Zatem czy każdy podatnik może skorzystać z tej ulgi?

Ulga dotyczy podatników składających rozliczenia PIT-37, PIT-28 oraz PIT-36 – pod warunkiem, że internet nie został tam wcześniej zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Maksymalna wysokości ulgi internetowej to 760zł rocznie na podatnika i jest to kwota odliczana od dochodu – nie od podatku. Rzeczywista wysokość odliczeń wynika jednak nie z kwoty możliwej do odliczenia, tylko faktycznie poniesionych wydatków.

Dowodem poniesionych wydatków są faktury lub inne dokumenty imienne, w których oznaczono, że dotyczą usługi dostarczenia internetu – nie mogą być to zatem tzw. pakiety łączone, w których nie wyodrębniono wartości usługi korzystania z internetu. Dodatkowo należy posiadać dowody zapłaty – np. pieczątkę poświadczającą przelew z banku, poczty lub punktu dokonywania opłat, a jeśli dokonujemy zapłaty przez internet należy samodzielnie wygenerować potwierdzenie płatności. Dla bezpieczeństwa wszystkie powyższe dokumenty dobrze jest w formie papierowej zgromadzić i przechowywać razem ze złożonym za odpowiedni rok podatkowy rozliczeniem PIT.

Ulga dotyczy płatności dokonanych rzeczywiście w danym roku podatkowym, zatem jeżeli płatności za faktury z poprzedniego roku były dokonywane w roku bieżącym, nie można ich rozliczyć w deklaracji podatkowej za rok poprzedni. Terminem właściwym do rozliczenia ulgi jest termin poniesienia wydatku – oraz dokument, że wydatek został poniesiony. Zatem np. fakturę grudniową, która została opłacona dopiero w styczniu następnego roku będziemy mogli rozliczyć dopiero w kolejnym rozliczeniu podatkowym. Należy natomiast pamiętać, że ulga internetowa dotyczy wyłącznie dwóch kolejno po sobie następujących lat. Praktyczna uwaga – jeżeli podpisaliśmy umowę o dostawę internetu np. w grudniu 2019r.  i wydaliśmy, co bardzo prawdopodobne, mniej niż 760 zł – nie korzystajmy z tej ulgi. Stracimy możliwość wykorzystania ulgi w całości – w roku 2021r. Możliwe do odliczenia są wydatki tylko za dostawę internetu a nie za tzw. modernizację sieci z tym związaną.

Faktury oraz dowody poniesienia wydatku powinny być wystawione na osobę, która chce odliczyć ulgę internetową. Kwestią, która budzi dyskusje jest wystawienie w/w dokumentów na małżonka/ę osoby, która chce rozliczyć ulgę – wprawdzie małżeństwo jest rozumiane jako finansowa „jedność”. Mamy np. przypadki, że małżonkowie rozliczają się wspólnie, chcą odliczyć internet od dochodu, a osobie, na którą są wystawiane faktury brakuje dochodu, z którego mogłaby to odliczyć i chcieliby przenieść w deklaracji podatkowej wydatki internetowe na małżonka/ę, który/a ma wystarczający dochód. Zdarzały się w historii przypadki, że taka sytuacja była uznawana za prawidłową, po odwołaniu i wyroku sądowym w przedmiotowej sprawie. Jednakże są to wyjątki. Dokonując takiego odliczenia ryzykujemy konflikt z organem podatkowym. Nie jest to bowiem sytuacja prawidłowa. Wydatki na internet może odliczyć od swojego dochodu osoba, na którą są wystawiane faktury i która faktycznie za niego płaci. Zarobki danej osoby muszą stanowić wartość dodatnią, żeby było z czego odliczać.

Jaka jest maksymalna wysokość możliwego zwrotu podatku z tego tytułu? 760zł to górna granica odliczeń od podstawy opodatkowania – nie od podatku. Zatem wysokość „zwrotu” to kwota która została wydana na korzystanie z internetu przemnożona przez stopę opodatkowania – np. 760zł x17,75% = 134,90zł – tyle możemy otrzymać zwrotu podatku rozliczając się według skali podatkowej, nie przekroczywszy 1 progu podatkowego, przy maksymalnej wysokości odliczeń w 2019r. Jeżeli podatnik sam jest płatnikiem składek i nie odprowadził w ciągu roku zaliczek w wystarczającej wysokości, tego zwrotu nie otrzyma.

Zatem – nie jest tak, że otrzymamy „zwrot za internet”. Potocznie funkcjonujące wyrażenie po przełożeniu na język prawno – podatkowy jak widzimy wygląda nieco inaczej.

Jeżeli chcemy rozliczyć ulgę internetową – zgromadźmy dokumentację, która nas do tego uprawnia (oraz przechowujmy ją przez 5 lat). Jeżeli jest to niemożliwe, odnośnie poprzedniego roku, pomyślmy o tym na przyszłość – np. przerejestrujmy internet domowy na pracującego domownika, gromadźmy dowody zapłaty. Rozważnie planując finanse możemy sporo zyskać.

W tej i wielu innych sprawach zapraszam do kontaktu:

e-mail: biuro@profin.radom.pl, tel. 608-336-587

KONTAKT