ULGA INTERNETOWA

By 28 lutego 2020Bez kategorii
Biuro ProFin Radom

Ulga internetowa jest tematem bardzo aktualnym, wszak internet jest obecny w zdecydowanej większości gospodarstw domowych. Zatem czy każdy podatnik może skorzystać z tej ulgi?

Ulga dotyczy podatników składających rozliczenia PIT-37, PIT-28 oraz PIT-36 – pod warunkiem, że internet nie został tam wcześniej zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Maksymalna wysokości ulgi internetowej to 760zł rocznie na podatnika i jest to kwota odliczana od dochodu – nie od podatku. Rzeczywista wysokość odliczeń wynika jednak nie z kwoty możliwej do odliczenia, tylko faktycznie poniesionych wydatków.

Dowodem poniesionych wydatków są faktury lub inne dokumenty imienne, w których oznaczono, że dotyczą usługi dostarczenia internetu – nie mogą być to zatem tzw. pakiety łączone, w których nie wyodrębniono wartości usługi korzystania z internetu. Dodatkowo należy posiadać dowody zapłaty – np. pieczątkę poświadczającą przelew z banku, poczty lub punktu dokonywania opłat, a jeśli dokonujemy zapłaty przez internet należy samodzielnie wygenerować potwierdzenie płatności. Dla bezpieczeństwa wszystkie powyższe dokumenty dobrze jest w formie papierowej zgromadzić i przechowywać razem ze złożonym za odpowiedni rok podatkowy rozliczeniem PIT.

Ulga dotyczy płatności dokonanych rzeczywiście w danym roku podatkowym, zatem jeżeli płatności za faktury z poprzedniego roku były dokonywane w roku bieżącym, nie można ich rozliczyć w deklaracji podatkowej za rok poprzedni. Terminem właściwym do rozliczenia ulgi jest termin poniesienia wydatku – oraz dokument, że wydatek został poniesiony. Zatem np. fakturę grudniową, która została opłacona dopiero w styczniu następnego roku będziemy mogli rozliczyć dopiero w kolejnym rozliczeniu podatkowym. Należy natomiast pamiętać, że ulga internetowa dotyczy wyłącznie dwóch kolejno po sobie następujących lat. Praktyczna uwaga – jeżeli podpisaliśmy umowę o dostawę internetu np. w grudniu 2019r.  i wydaliśmy, co bardzo prawdopodobne, mniej niż 760 zł – nie korzystajmy z tej ulgi. Stracimy możliwość wykorzystania ulgi w całości – w roku 2021r. Możliwe do odliczenia są wydatki tylko za dostawę internetu a nie za tzw. modernizację sieci z tym związaną.

Faktury oraz dowody poniesienia wydatku powinny być wystawione na osobę, która chce odliczyć ulgę internetową. Kwestią, która budzi dyskusje jest wystawienie w/w dokumentów na małżonka/ę osoby, która chce rozliczyć ulgę – wprawdzie małżeństwo jest rozumiane jako finansowa „jedność”. Mamy np. przypadki, że małżonkowie rozliczają się wspólnie, chcą odliczyć internet od dochodu, a osobie, na którą są wystawiane faktury brakuje dochodu, z którego mogłaby to odliczyć i chcieliby przenieść w deklaracji podatkowej wydatki internetowe na małżonka/ę, który/a ma wystarczający dochód. Zdarzały się w historii przypadki, że taka sytuacja była uznawana za prawidłową, po odwołaniu i wyroku sądowym w przedmiotowej sprawie. Jednakże są to wyjątki. Dokonując takiego odliczenia ryzykujemy konflikt z organem podatkowym. Nie jest to bowiem sytuacja prawidłowa. Wydatki na internet może odliczyć od swojego dochodu osoba, na którą są wystawiane faktury i która faktycznie za niego płaci. Zarobki danej osoby muszą stanowić wartość dodatnią, żeby było z czego odliczać.

Jaka jest maksymalna wysokość możliwego zwrotu podatku z tego tytułu? 760zł to górna granica odliczeń od podstawy opodatkowania – nie od podatku. Zatem wysokość „zwrotu” to kwota która została wydana na korzystanie z internetu przemnożona przez stopę opodatkowania – np. 760zł x17,75% = 134,90zł – tyle możemy otrzymać zwrotu podatku rozliczając się według skali podatkowej, nie przekroczywszy 1 progu podatkowego, przy maksymalnej wysokości odliczeń w 2019r. Jeżeli podatnik sam jest płatnikiem składek i nie odprowadził w ciągu roku zaliczek w wystarczającej wysokości, tego zwrotu nie otrzyma.

Zatem – nie jest tak, że otrzymamy „zwrot za internet”. Potocznie funkcjonujące wyrażenie po przełożeniu na język prawno – podatkowy jak widzimy wygląda nieco inaczej.

Jeżeli chcemy rozliczyć ulgę internetową – zgromadźmy dokumentację, która nas do tego uprawnia (oraz przechowujmy ją przez 5 lat). Jeżeli jest to niemożliwe, odnośnie poprzedniego roku, pomyślmy o tym na przyszłość – np. przerejestrujmy internet domowy na pracującego domownika, gromadźmy dowody zapłaty. Rozważnie planując finanse możemy sporo zyskać.

W tej i wielu innych sprawach zapraszam do kontaktu:

e-mail: biuro@profin.radom.pl, tel. 608-336-587

KONTAKT