VAT: Mechanizm podzielonej płatności a odpowiedzialność solidarna.

By 27 listopada 2019Bez kategorii
Biuro ProFin Radom

Wprowadzenie MPP miało za zadanie uszczelnienie systemu podatku VAT i zniwelowanie ryzyka nieodprowadzenia tego podatku przez podatnika poprzez nałożenie obowiązku stworzenia specjalnego rachunku VAT, którym podatnik nie może swobodnie dysponować. Zatem założeniem ustawodawcy było, aby realizacja zapłaty faktury, co do której istnieje obowiązek MPP nie odbywała się z pominięciem tej procedury.
W przypadku realizacji zapłaty z pominięciem MPP nabywca – płatnik faktury odpowiada solidarnie wraz ze sprzedawcą za zobowiązania wobec budżetu z tytułu VAT, pomimo tego, że opłacił już swoją część zobowiązania. Jeżeli sprzedawca nie wywiąże się z obowiązku odprowadzenia podatku od tej faktury właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala wobec nabywcy dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% podatku od towarów i usług wykazanych na fakturze, względem których istniał obowiązek mechanizmu podzielonej płatności.
Uważajmy zatem na właściwy sposób realizacji zapłat, aby nie zostać podwójnie obciążonym za zobowiązania, z których nie wywiązał się inny podmiot.